Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatie
Artikel 2: Prijs
Artikel 3: Deelname
Artikel 4: Bepaling van de winnaars
Artikel 5: Opschorting of Annulatie
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Artikel 7: Privacy
Artikel 8: Aanvaarding
Artikel 9: Wetgeving en Rechtbank

 

Artikel 1: Organisatie

 

De wedstrijd “Maak kans op een jaar gratis warmte" (hierna: "Wedstrijd") wordt georganiseerd door Verbeke Haarden, BE 0422.661.761


Ouderdomseweg 10-12 , 8970 POPERINGE (hierna: "Organisator").

 

De wedstrijd loopt van 1/10/2021 en eindigt op 10/10/2021 (hierna: "Duurtijd").
De Wedstrijd is gratis en is gebonden aan een aankoopverplichting.


Artikel 2: Prijs

 

De winnaar maakt kans op ‘1 jaar gratis warmte’. Afhankelijk van welke type haard of kachel de kandidaat heeft gekocht, wordt een jaarwaarde aan aan de gratis warmte toegekend:

 

  • Gas : gemiddeld jaarverbruik : 3.175,50 kWh ; waarde : 142,90 €
  • Hout : gemiddeld jaarverbruik : 2 m³ gestapeld hout ; waarde : 260 €
  • Elektriciteit : gemiddeld jaarverbruik : 547,50 kWh ; waarde : 169,73 €


De Prijs kan in geen geval in geld uitbetaald of geruild worden.
De Prijs is evenmin overdraagbaar op een andere persoon.

 

Artikel 3: Deelname

 

Iedere fysieke persoon, wonende in België, ouder dan 18 jaar kan deelnemen aan deze wedstrijd.
De wedstrijd wordt gecommuniceerd via een folder die verspreid wordt via bus aan bus verdeling, krant ‘De zondag’, Social media campagnes via Facebook van Verbeke Haarden en via de website.

 

Per persoon is slechts één geldige deelname mogelijk.
Deelname aan de Wedstrijd gebeurt automatisch bij aankoop van een toestel in de showroom Poperinge of Waregem en kan enkel tijdens de actieweek (1/10/2021 - 10/10/2021). Na aankoop, wordt de naam van de deelnemer in een urne verzameld.

 

Artikel 4: Bepaling van de winnaars

 

De winnaars worden geselecteerd volgens de volgende criteria:
•    Niet uitgesloten zijn van deelneming (zie artikel 3, deelname)

De winnaar wordt getrokken uit de urne ‘met een onschuldige kinderhand’.

 

 

De Organisator behoudt zich het recht voor het huidige Wedstrijdreglement te wijzigen. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht.

 

Waar een dergelijke wijziging van Wedstrijdreglement of verkorting, opschorting, wijziging of annulering van de Wedstrijd zich voordoet, zal de Organisator daarvan een mededeling duidelijk op de Website plaatsen.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 

5.1. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen bij de Deelnemer of het verlies van gegevens van de Deelnemer. Meer algemeen kan de Organisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of toekenning van de Prijs.


5.2. De Organisator biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.


5.3. De Deelnemers, noch enige andere derde kunnen aanspraak maken op enige schadevergoeding in de gevallen zoals bepaald in artikel 5.

 

 

Artikel 6: Privacy

 

Bij de registratie in de winkel met  deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. Verbeke Haarden verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: "Privacywet") en ook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Verbeke Haarden, Ouderdomseweg 10-12 , 8970 POPERINGE

 

De bedoelde persoonsgegevens omvatten de voornaam, familienaam, postadres, e-mailadres en tel.nr. van de Deelnemer en worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, de Winnaars te bepalen, de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun Deelname en/of winst, en om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.
De Deelnemer kan door middel van de daarvoor op de registratiebladzijde voorziene check box zijn/haar toestemming verlenen om van de Organisator commerciële communicaties te ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of de verleende toestemming terug intrekken door een e-mail te richten naar het e-mailadres dat in die commerciële communicaties vermeld staat. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens.

Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan: Verbeke Haarden, Ouderdomseweg 10-12 , 8970 POPERINGE

 

De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Wedstrijd, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor een prijs.

 

 

 

Artikel 7: Aanvaarding

 

7.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Wedstrijdreglement, dat kan worden geraadpleegd op de website en van alle beslissingen genomen door de Organisator in de loop en naar aanleiding van deze Wedstrijd.

 


7.2. Betreffende de deelname aan deze Wedstrijd zal geen enkele communicatie worden gevoerd. Alle klachten en vragen met betrekking tot dit Wedstrijdreglement moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 7 werkdagen volgend op de bekendmaking van de winnaar(s) bij: Verbeke Haarden Ouderdomseweg 10-12 , 8970 POPERINGE . In geen geval zullen klachten mondeling, via telefoon of via e-mail behandeld worden. 

7.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude de betrokken Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator. Niet voorziene gevallen zullen door de Organisator behandeld worden waarbij de beslissing van de Organisator bindend zal zijn en waartegen geen beroep open staat.

 

Artikel 8: Wetgeving en Rechtbank

8.1. Huidig Wedstrijdreglement, het verloop van de Wedstrijd, het gebruik van de website en alle andere aspecten betreffende deze Wedstrijd zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 
8.2. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van het huidige Wedstrijdreglement. 
8.3. De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

Geïnspireerd?

Laat je inspireren door onze toonzalen in Poperinge en Waregem. We luisteren er naar je wensen, delen onze expertise en laten je ervaren wat er allemaal mogelijk is. Samen streven we keer op keer naar die oplossing die helemaal bij je persoonlijkheid en wensen aansluit.
Bezoek onze showrooms

Poperinge

Ouderdomseweg 10 -12
8970 Poperinge
057/33 30 07

BE 0422.661.761

 

Waregem

Textielstraat 2
8790 Waregem
056/77 34 64